6698 Sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğümüz

Karagöl Hukuk Bürosu, Kanunun amaçladığı kişisel verilerin sınırsız bir biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, açıklanması veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi gibi işlevlerini gözetip, usul ve yasaya uygun nitelikte hizmet vermektedir. Karagöl Hukuk Bürosu veri sorumlusu çalışanlarımızın, hukuki hizmet talep eden müvekkillerimizin ve diğer kişilerin kişisel verileri kısmen ya da tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlemektedir.

Aydınlatma Yükümlülüğümüz Kapsamındaki Tanımlar

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri vb.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere ve talepleriniz neticesinde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme aşamalarını içeren her türlü faaliyeti kapsamaktadır.

Hukuk büromuz ile hizmet ilişkisi kurmak, hukuki destek almak, büromuzda faaliyet göstermek amacıyla iş başvurusunda bulunmak gibi amaçlarla özgeçmiş, kartvizit, teklif vermek ya da diğer yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan fiziki ya da sanal ortamda yüz yüze ya da mesafeli sözlü olarak yapılan görüşmeler, büromuzda fiziksel olarak hazırlanan formlar veya ve https://karagolhukuk.com/iletisim/ üzerinden elektronik bir şekilde beyan, bilgi ve onayınız doğrultusunda toplanabilecektir.

Büromuz  https://karagolhukuk.com/ ve https://karagolhukuk.com/iletisim/ adresindeki iletişim bilgi formunu kullanarak bize ulaşmanız halinde belirttiğiniz ve yukarıda işleneceği belirtilen kişisel bilgiler tarafımızca toplanarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; mesleki hizmet ve faaliyetlerimizden yararlanabilmeniz için talepleriniz doğrultusunda gerekli özverinin sağlanması amacıyla KVKK kapsamında;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • Gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi hususlar gözetilerek işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Hukuk büromuza başvurarak KVKK 11. Madde kapsamında;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ya da yurt dışında aktarılan kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin silinmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi halinde zarara uğramışsa zararının talep etme gibi haklarınız bulunmaktadır. Başvurudan itibaren ivedilikle tarafınıza bu hususta bilgilendirme yapılacaktır.

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerimin; kısmen ya da tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi bakımından tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, değiştirilmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, depolanması ve diğer hususlarda dâhil olmak üzere KVKK kapsamında herhangi bir kişilik haklarını ihlal edici kaydın olmadığını kabul ederek, şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıkça konunun tarafıma iletilmesi neticesinde bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum.