İcra ve İflas Hukuku

Takip hukukunun da içerisinde yer alan İcra ve İflas hukuku kendi İçerisinde İcra Hukuku ve İflas Hukuku olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun, alacaklının talebi üzerine devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. İlamlı ve ilamsız icra olmak üzere sistematikleştirilmiştir. İflas hukuku ise borçlarını ödeyemeyen kişi veya kuruluşların borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma talebinde bulunabilecekleri yasal bir sürece ilişkin hukuk dalıdır. İcra hukuku cüz’i özellik gösterip borçlunun malvarlığının bir kısmı ile birkaç alacaklısına karşı olan sorumlulukları ile ilgilenmekteyken iflas hukuku külli olarak borçluların tüm malvarlığı ile sorumluluğunu gündeme getirmektedir. İcra ve İflas hukukunun kapsamına giren davalar ve geçici hukuki korumalardan kaynaklanan itirazlar;

  • İstihkak Davaları,
  • İcra Takibi,
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi,
  • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz,
  • İflas Uyuşmazlıkları,
  • İstihkak Davaları,
  • Menfi Tespit Davası,
  • İstirdat Davaları şeklinde özetlenebilir.

Hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile İcra ve İflas hukuku alanında hizmet vermektedir.