Hukuk

Danışıklı İradenin Gerçeği Muvazaa

DANIŞIKLI İRADENİN GERÇEĞİ MUVAZAA

Muvazaa, bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma anlamına gelmektedir. Üçüncü şahısları veya idari makamları kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesidir. Veya işlemin kısmen veya tamamen farklı bir biçimde yapılmasıdır. Muvazaada her işlemin her iki tarafı yapılan işlemin gerçek iradelerine uygun olmadığını ve 3. şahısları aldatmaya yönelik olduğunu bilmektedir.

Muvazaa, rekabeti etkilemek için şirketler arasında diğer mirasçılardan mal kaçırmak için miras bırakan ile mirasçılar arasında gizli anlaşma yapılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Muvazaanın Unsurları Nelerdir?

Tarafların gerçek iradelerinin saklamak istediklerine göre muvazaanın oluşabilmesi gizli olan muvazaa anlaşmasının, görünürde 3. Şahısları aldatmaya yarayacak işlemin, aldatma kastının olması gerekmektedir.

Muvazaanın Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaalı işlemler kendi içerisinde mutlak muvazaa ve nispi muvazaa şeklinde ayrılmaktadır. Mutlak muvazaa da tek bir işlem olup kesin hükümsüzken nispi muvazaada görünürdeki işlem ve gizli işlem adı altında iki sözleşme bulunmaktadır. Görünürdeki işlem her halükarda kesin hükümsüzken gizli işlem sözleşmenin şekline uygun düştüğü ölçüde geçerli olacaktır.

Muvazaanın İspatı

Muvazaa sözleşmesinin tarafları yapılan sözleşmenin danışıklı olduğunu ancak yazılı delillerle ispat edebilirken sözleşmenin tarafı olmayan 3. kişilerin her türlü delille ispat edebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Muvazaanın İleri Sürülemeyeceği Haller

  • Yazılı bir borç kabulüne dayanılarak alacağın iyi niyetle kazanılması durumunda (TMK md.19/2)
  • Tapu sicilindeki kayda güvenerek iyiniyetli ayni hak kazanılması durumunda
  • Taşınır Malı Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle İktisap Edenin Korunması
  • Muvazaalı Temsil Yetkisine Güvenen İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Korunması
  • Muvazaalı İşlemin Kesin Hükümsüzlüğünün Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi

Muvazaalı İşlemlerin Hüküm ve Sonuçları

Tarafların gerçek iradelerinin yansıtılmadığı, kişilerin ve kurumların aldatılması amacıyla yapılan tüm işlemler kesin hükümsüz olmaktadır yani hukuk âleminde herhangi bir etki yaratamayacaktır. Yapılan danışıklı işlem sonradan kanunun aradığı yasal şekil kurallarına uysa dahi geçerli hale gelmeyecektir. Tapu iptal ve tescil davalarında muris muvazaası adı altında sıklıkla karşımıza çıkan muvazaanın herhangi bir hak kaybına uğranmaksızın sonuçlandırılması amacıyla alanında uzman avukatlardan yardım alınması gerekmektedir. Hukuk büromuz muvazaalı işlemlerden kaynaklanan davalarda uzmanlaşmış olup Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davaları adlı çalışmamızdan da yararlanabilirsiniz.